Slovenská plavba a prístavy

Slovenská plavba a prístavy

Slovenská plavba a prístavy a.s. (ďalej len SPaP a.s.) je dominantná spoločnosť v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom.

SPaP a.s. so svojím technologickými zariadeniami, vysoko kvalitnými službami a odbornými pracovníkmi má zaujímavú geografickú a logistickú polohu v oblasti skladovania, prekladu a prepravy tovarov.

SPaP a.s. je priamo napojená na:
1. železničnú dopravu
2. cestnú dopravu (dialničný obchvat)
3. interný produktovod z rafinérie Slovnaft

Oznámenie

Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s., so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO 35 705 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 1249/B (ďalej len „SPaP a.s.“ alebo „Nástupnícka spoločnosť“) si Vám dovoľuje oznámiť, že dňom 01.07.2016 prechádza na spoločnosť SPaP a.s. ako univerzálneho právneho nástupcu spoločnosti DUNAQUA a.s., so sídlom: Horárska 12,Bratislava 821 09, IČO:35 876 379, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:3274/B (ďalej len „DUNAQUA a.s.“ alebo „Zanikajúca spoločnosť“) obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti, vrátane všetkých práv, povinností a záväzkov Zanikajúcej spoločnosti.

SPaP a.s. ako Nástupnícka spoločnosť bude v plnom rozsahu pokračovať v podnikateľskej činnosti spoločnosti DUNAQUA a.s.

DANTE - zlepšenie administratívnych postupov a procesov pre Dunaj vo vnútrozemskej vodnej doprave

DANTE sa zameriava na identifikáciu a odstránenie administratívnych prekážok vo vnútrozemskej vodnej doprave (VVD) na Dunaji a jeho splavných prítokov ako spoločná iniciatíva súkromného sektora a národných verejných orgánov zodpovedných za tieto prekážky. Partneri projektu budú vyvíjať osvedčené postupy a pokyny pre efektívnu správu činností vo VVD vo vzťahu k identifikovaným bariéram. Navrhované riešenia budú prerokované so zodpovednými orgánmi na národnej a nadnárodnej úrovni. Tento prístup by mal priniesť rýchle riešenia a uľahčenie širokej harmonizácie postupov a procesov pozdĺž Dunaja. Jedným z kľúčových prvkov pre úspešnú realizáciu projektu bude vývoj nadnárodného monitorovacieho nástroja pre bariéry vo VVD, na zber skúseností používateľov.DANTE

Zákulisie projektu

Projekt DANTE je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (ERDF, IPA) prostredníctvom Dunajského nadnárodného programu a bude prebiehať po dobu 30 mesiacov (január 2017 - jún 2019). Bude vykonávaný prostredníctvom nadnárodného konzorcia 16 spolu-financovaných organizácií a 12 pridružených strategických partnerov (verejných orgánov, poradenských firiem, vysokých škôl a mimovládnych organizácii) z 10 európskych krajín. Projekt má celkový rozpočet vo výške 1.982.786,00 EUR, z čoho príspevok ERDF je 1.650.134,75 EUR a príspevok IPA je 35.233,35 EUR. Viac informácií je k dispozícii na adrese: www.interreg-danube.eu/dante

Novinky - Kniha "Dunajská flotila"

Koncom mája vo vydavatelstve Slovart vyšla kniha "Dunajská flotila" o histórii lodného parku našej plavebnej spoločnosti od jej zalozenia v roku 1922 až dodnes, kedy si pripomíname jej 90. výročie založenia.

Kniha má 304 strán s množstvom dobových i súčasných fotografií a sú v nej popísané všetky plavidlá, ktoré boli a sú v službách našej spoločnosti. Publikácia zaujme všetkých milovníkov literatúry faktu, lodníkov a priaznivcov plavby.

Kniha "Dunajská flotila" bola pre veľký záujem na pultoch kníhkupectiev žiaľ už vypredaná. O ďalšom vydaní publikácie Vás budeme včas informovať.