Spoločnosť SPaP a.s.

AddThis

Spoločnosť SPaP a.s.

Slovenská plavba a prístavy a.s. (ďalej len SPaP a.s.) je dominantná spoločnosť v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom.

SPaP a.s. so svojím technologickými zariadeniami, vysoko kvalitnými službami a odbornými pracovníkmi má zaujímavú geografickú a logistickú polohu v oblasti skladovania, prekladu a prepravy tovarov.

SPaP a.s. je priamo napojená na:

  1. železničnú dopravu
  2. cestnú dopravu (dialničný obchvat)
  3. interný produktovod z rafinérie Slovnaft

História

SPaP a.s. patrí svojimi aktivitami k najstarším a najspoľahlivejším plavebným spoločnostiam na Dunaji a od svojho založenia od roku 1922 dodnes prešla bohatým historickým vývojom.
Po zániku rakúsko-uhorskej monarchie, v roku 1919 vznikol v Bratislave „Československý dopravný úrad“, ktorý bol predchodcom neskoršieho plavebného podniku „Československá akciová plavebná spoločnosť dunajská“, založeného v júni 1922. Spoločnosť prešla viacerými organizačnými zmenami, spojenými aj so zmenami názvu až po ten dnešný - Slovenská plavba a prístavy a.s.

Počiatočný lodný park 5 parných remorkérov a 44 vlečných člnov r.1922 sa v priebehu doterajšej vyše osemdesiatročnej histórie SPaP a.s. rozrástol na 221 plavidiel rôznych typov, veľkosti a strojných výkonov.
Špecifikom SPaP a.s. je, že sa zaoberá nielen vnútrozemskou plavbou, ale v portfóliu svojich aktivít má aj plný rozsah prístavných služieb v technicky dobre vybavených prístavoch Bratislava a Komárno, špedičné služby a opravy, rekonštrukcie a stavbu lodí.

Budúcnosť

Budúcnosť SPaP a.s. je založená na vytvorení nadnárodného logistického centra pre preklad, prepravu, skladovanie tovaru a poskytovanie znalostných informácii obchodníkom, odberateľom prepravovaného tovaru.

Stratégia spoločnosti je zameraná na 3 základné smery:

  • Pokračovanie v snahe maximálne zvyšovať podiel produktov s vyššou pridanou hodnotou.
  • Uspokojovanie strategických a tradičných zákazníkov kvalitnými službami.
  • Vytvorenie logistického centra v juhovýchodnom regióne EU.