Štruktúra spoločnosti

AddThis

Orgány spoločnosti

Orgánmi SPaP a.s. sú:

- valné zhromaždenie
- dozorná rada
- predstavenstvo

Dozorná rada:

Colin Frank Clacy Souter
Ing. Peter Malec
Gabriel Repáň

Predstavenstvo:

Ing. Jaroslav Michalco - predseda predstavenstva
Ing. Richard Petöcz - člen
Anna Rovenská - členka

Výkonné vedenie spoločnosti:

Ing. Jaroslav Michalco - Generálny riaditeľ
Ing. Richard Petöcz - Ekonomický riaditeľ
Igor Rechtorík- Výrobno - technický riaditeľ
Anna Rovenská - Obchodná riaditeľka

Úsek generálneho riaditeľa

Úsek GR je riadiacim centrom SPaP a.s. Úsek GR zastrešuje vrcholovo všetky podnikateľské činnosti spoločnosti. Priamo pod úsek GR patrí úsek ekonomický, obchodný úsek a výrobno - technický úsek. Súčasťou úseku GR je aj oddelenie neproduktívneho majetku spoločnosti a oddelenie informačných technológií. Tieto úseky svojimi aktivitami napĺňajú konkrétne ciele spoločnosti. Poradným orgánom GR je Rada riaditeľov.

tel: +421 2 58271110
fax: +421 2 58271114
e-mail: spap@spap.sk

Ekonomický úsek

zabezpečuje podmienky a prostredie pre realizáciu podnikateľskej činnosti SPaP a.s. v súlade s platnou legislatívou. Ekonomický úsek zastrešuje realizáciu nasledujúcich podprocesov:
- dane a účtovníctvo
- controlling a finančné riadenie
- ekonomika práce, miezd a ľudských zdrojov
- vnútorné vzťahy

tel.: +421 2 58271310
fax: +421 2 58271314
e-mail: ekon@spap.sk

Obchodný úsek

Obchodný úsek zabezpečuje komplexnú realizáciu konkrétnych obchodných prípadov a dennú komunikáciu so zákazníkmi na základe predchádzajúceho kontaktu po zvážení, vyhodnotení a akceptácii ich požiadaviek na prepravu, prekládku alebo skladovanie daného druhu tovaru. Súčasťou obchodného úseku je aj oddelenie marketingu a oddelenie colnej deklarácie.

tel.: +421 2 58271410
fax: +421 2 53415337
e-mail: business@spap.sk

Zároveň koordinuje činnosť agencií SPaP a.s., ktoré zastupujú záujmy spoločnosti v zahraničí:

agencia Regensburg
tel: +49 941792822
fax: +49 941793832
e-mail: regensburg@spap.sk

agencia Beograd
tel: +38 111 2121 974
fax: +38 111 2134 674
mob: +38 163 234465
e-mail: beograd@spap.sk

agencia Budapešť
tel: +36 305 631 632
e-mail: forray.j@interlighter.hu

agencia Izmail
tel/fax: +380 484123786
mob: +380 6774 56804
e-mail: spap.ag.izmail@bk.ru

Výrobno - technický úsek

Výrobno - technický úsek sa skladá z odboru výroby a odboru technického.
Odbor výroby - zabezpečuje konkrétne realizáciu činností prepravy, prekladu, skladovania v Prístave Bratislava, v Prístave Komárno a obsluhu kontajnerového terminálu v spolupráci s obchodným oddelením.
Odbor technický - zabezpečuje výkon nasledovných činností:
- správu plavidiel
- správu infraštruktúry
- údržbu zdvíhacích zariadení a doplnkovej mechanizácie
- správu majetku a budov
- správu železničnej vlečky
- autodopravu osobnými a nákladnými vozidlami
- bezpečnostno-technické služby
- nákup a zásobovanie

tel.: +421 2 58271310
fax: +421 2 58271314
e-mail: tech@spap.sk